Kostverloren 115
3863 BD Nijkerk
06 - 19651863

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepassing Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening van Miranda Jansen/EFT-therapie Jeevania.
Waar in deze Algemene voorwaarden wordt gesproken over ‘de therapeut‘, dan wel ‘de EFT-therapeut‘ betreft dit Miranda Jansen of een eventuele vervang(st)er van haar.
Waar in deze Algemene voorwaarden wordt gesproken over ‘de cliënt‘, betreft dit diegene(n) die in behandeling komt/komen bij EFT-therapie Jeevania.
Waar in deze Algemene voorwaarden wordt gesproken over ‘de ouders/verzorgers van cliënt’ betreft dit de persoon of de personen die eindverantwoordelijk zijn voor de cliënt.

Artikel 2. Verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid

1. De cliënt of ouders/verzorgers van cliënt is/zijn zelf verantwoordelijk voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid van cliënt.

2. De therapeut draagt nooit verantwoordelijkheid voor de lichamelijke of geestelijke gezondheid van de cliënt en aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor problemen die verband houden met of voortkomen uit die lichamelijke of geestelijke gezondheidstoestand vóór, tijdens of na de behandeling bij EFT-therapie Jeevania.

3. EFT-therapie is geen vervanging voor een bezoek aan een arts of als vervangende methode in situaties waarin medisch ingrijpen noodzakelijk is.

4. Indien cliënt wil stoppen met medicijnen of een behandeling van een andere discipline, dan is dat iets tussen cliënt en de betreffende beoefenaar van deze andere discipline. De EFT-therapeut draagt hiervoor geen aansprakelijkheid.

5. Hoewel EFT veel goede resultaten bij een heel breed scala aan klachten heeft opgeleverd geeft EFT-therapie Jeevania geen garantie dat het voor iedereen altijd en overal werkt.

6. De cliënt is zelf verantwoordelijk wat hij/zij met EFT en de informatie van EFT-therapie Jeevania doet.

Artikel 3. Gebruik van de website en informatie

1. Ondanks alle zorg en aandacht die EFT-therapie Jeevania besteed aan de samenstelling van de website, folders en dergelijke, is het toch mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is. Eventuele wijzigingen in de informatie kunnen te allen tijde worden doorgevoerd, zonder voorafgaande kennisgeving. EFT-therapie Jeevania tracht de informatie zo volledig mogelijk te houden.

2. EFT-therapie Jeevania sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade , direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de folders, de website, de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen. Daarnaast is EFT-therapie Jeevania niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is.

3. Wanneer EFT-therapie Jeevania links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door hen worden aanbevolen. EFT-therapie Jeevania aanvaart geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door EFT-therapie Jeevania niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Artikel 4. Privacy, geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht

1. Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit is een nieuwe Europese privacywet. Daardoor is de privacy in alle landen van de EU gelijk. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staan een aantal verplichte maatregelen genoemd waaraan ik, als therapeut moet voldoen omdat ik gegevens vastleg in cliëntendossiers. Uiteraard conformeert uw EFT-therapeut zich aan deze wet.

2. Alles wat u vertelt is vertrouwelijk en al uw gegevens vallen onder de privacywet. EFT-therapie Jeevania verstrekt nimmer informatie aan derden over de inhoud van de behandeling zonder dat u daar schriftelijk toestemming voor hebt gegeven. Er kunnen echter uitzonderingen zijn op de plicht tot geheimhouding door bijvoorbeeld een beslissing van de rechter.

3. U hebt het recht uw dossier in te zien indien u dat wenst. Werkaantekeningen kunnen door de therapeut wel worden verwijderd. Voor inzage kunt u een aparte afspraak maken tegen de normale consultkosten met uw therapeut. U hebt recht op wijziging van uw persoonsgegevens indien ze niet juist, onvolledig of niet nodig zijn voor het doel van de registratie en het dossier aan te vullen met uw mening. U kunt tegen onkostenvergoeding ook een kopie ontvangen van uw dossier. In geval van een rapport dat is aangevraagd door een externe opdrachtgever heeft u het recht dit te lezen voordat het rapport naar de opdrachtgever wordt verstuurd. U hebt het recht feiten die niet kloppen in het rapport te verbeteren. U hebt het recht te verbieden dat het rapport naar de opdrachtgever gaat. Dit geldt niet bij een onderzoek waarbij de therapeut door de wet verplicht is te rapporteren. U hebt altijd het recht op een kopie van het rapport dat naar de opdrachtgever gaat.

4. Na beëindiging van de behandeling is EFT-therapie Jeevania verplicht uw dossier 15 jaar te bewaren waarna deze wordt vernietigt.

Artikel 5. Klachtenprocedure

1. EFT-therapie Jeevania doet haar best om u met respect te behandelen, correcte informatie te geven en de behandeling te geven die bij u past. Desondanks kunnen waar mensen werken ook misverstanden ontstaan. Als u het met bepaalde zaken niet eens bent, of u bent ontevreden, laat het dan weten. Zo ontstaat de kans om een oplossing te vinden. Een rechtstreeks gesprek met de behandelend therapeut is vaak de snelste weg tot een oplossing.

2. U kunt ook een brief sturen per mail naar info@eft-therapiejeevania.nl, of stuur uw brief naar: EFT-therapie Jeevania, Kostverloren 115, 3863 BD, Nijkerk. Vermeld daarin uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres, met een duidelijke omschrijving van uw klacht. U ontvangt dan binnen een week een bevestiging ter ontvangst. Binnen twee weken ontvangt u schriftelijk of per mail een reactie met een voorgestelde oplossing of u krijgt uitleg over waarom uw klacht wordt afgewezen.

Artikel 6. Afspraken maken of annuleren

1. Afspraken kunnen gemaakt worden via de telefoon of e-mail. Het kan altijd gebeuren dat u de afspraak niet door kunt of wilt laten gaan. Belt u in dat geval ruim op tijd voor de afspraak en ten minste 24 uur van tevoren door dat u niet kunt komen. Een andere cliënt kan dan in uw plaats ingepland worden. U kunt uw afspraak alleen per telefoon afzeggen of verplaatsen, dus niet per e-mail. Bij het niet of niet op tijd afzeggen van afspraken worden de volledige kosten van het consult in rekening gebracht.

Artikel 7. Betaling

1. De kosten van het consult dienen na elk consult contant of per pin te worden betaald.

2. EFT-therapie Jeevania houdt zich het recht voor om na alle redelijkheid en billijkheid, bij ingebrekestelling een incasso maatregel te treffen. De kosten van de incasso komen voor rekening van de cliënt.

Artikel 8. Eigendommen

1.De cliënt is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigen spullen en EFT-therapie Jeevania is niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van de eigendommen van de cliënt op de locatie van EFT-therapie Jeevania.